SUMP Toruń

Aktualności 23/06/2023

 

Skuteczne zarządzanie mobilnością nie jest możliwe bez efektywnego zagospodarowania przestrzeni

Myśląc o powodach dla których przemieszczamy się, najczęściej wskazujemy potrzebę dotarcia do pracy, szkoły czy sklepu. Realizacja codziennych obowiązków wymaga od nas odwiedzenia wielu różnych miejsc. Rzadko przychodzi nam do głowy taka refleksja, że gdyby te miejsca były zlokalizowane bliżej siebie moglibyśmy podróżować na krótszych dystansach lub nawet wyeliminować część podróży oszczędzając jednocześnie nasz czas. Tu kluczową rolę odgrywa planowanie przestrzeni.

Przestrzenne rozmieszczenie stref funkcjonalnych o zróżnicowanym przeznaczeniu (mieszkalne, usługowe, produkcyjne) w poszczególnych jednostkach administracyjnych, oraz zachodzące w nich zmiany są bardzo istotnym czynnikiem w planowaniu obsługi transportowej. To czy na przykład dany obszar będzie się wyludniał, czy może zostaną w jego granicach zlokalizowane nowe zakłady pracy, lub obiekty użyteczności publicznej ma istotny wpływ na przyszły poziom ruchu.

W ramach opracowania SUMP dla MOFT na podstawie dokumentów planistycznych została przeprowadzona analiza potencjalnych terenów rozwojowych w gminach i miastach MOFT.. Szczególna uwaga została zwrócona na identyfikację obszarów obecnie wolnych od zabudowy, które w przyszłości mogą zostać zabudowane i jednocześnie generować nowe potoki ruchu.

 

Potencjalne tereny rozwojowe na obszarze MOFT

 

Niestety posiadanie tego obowiązkowego dokumentu planistycznego okazuje się niewystarczające, ponieważ nie ogranicza możliwości realizowania inwestycji w oparciu o uzyskiwane odrębne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które nie muszą być zgodne z zapisami studium. Co ogranicza realny wpływ SUIKZP na rozwój przestrzenny gmin.

Realizowanie inwestycji w oderwaniu od dokumentów planistycznych skutkuje np. brakiem kontynuacji istniejących struktur osadniczych. Rozległe tereny o rozproszonej zabudowie ciężko obsłużyć komunikacją zbiorową, co przyczynia się to do wzrostu wykorzystania transportu indywidualnego.

Istotne jest więc pokrycie poszczególnych jednostek miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Niestety niemal połowa gmin wchodzących w skład MOFT nie osiąga 5% pokrycia powierzchni gminy planami miejscowymi. Na opracowywanie nowych planów miejscowych należy położyć szczególny nacisk w obszarach, w których następuje stały wzrost liczby mieszkańców, co często wiąże się z powstawaniem nowej zabudowy.

Rekomendacje w tym obszarze zostaną oczywiście przedstawione w SUMP dla MOFT.

 

 

Exit mobile version