SUMP Toruń

Czym jest SUMP?

 

Sustainable Urban Mobility Plan

Czyli po polsku Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Jest to strategiczny plan, którego głównym celem jest zaspokojenie potrzeby mobilności ludzi oraz różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących w miastach i ich otoczeniu (obszarach funkcjonalnych).
Przy czym potrzeba ta powinna zostać zaspokojona w sposób, który spowoduje poprawę jakości życia. Opiera się on na przyjętych praktykach planistycznych, a ponadto kładzie duży nacisk na kwestie integracji, udziału społeczeństwa (partycypacji) i uwzględnienie zasad oceny (ewaluacji).[1]

U podstaw opracowania koncepcji zrównoważonej mobilności miejskiej leży rosnąca świadomość negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko, w tym ludzi.

Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do ponad 400 000 przedwczesnych zgonów w UE[2] rocznie, co sprawia, że społeczne i ekonomiczne korzyści płynące z poprawy jakości powietrza są oczywiste. Pomimo tego, że transport drogowy jest w UE drugim co do wielkości źródłem emisji CO2[3], wciąż wiele europejskich, w tym także polskich miast zmaga się z przekroczeniami norm powietrza. Ponadto powszechnie uznaje się potrzebę ograniczenia emisji w celu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Dodatkowym problemem jest kwestia niedoboru przestrzeni, zwłaszcza w miastach.  Systematycznie rosnąca liczba samochodów wymaga ciągłego rozwoju infrastruktury drogowej, jednak nie da się bez końca przeznaczać kolejnych fragmentów miasta pod drogi i parkingi. Przynajmniej nie bez negatywnych konsekwencji dla jakości życia mieszkańców.

Idea zrównoważonego transportu zakłada rozwój transportu publicznego i zachęcanie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, co gwarantuje lepszą jakość życia przy nieustającym rozwoju miast.

Ideą zrównoważonej mobilności jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast mająca na celu zmniejszenie udziału prywatnego samochodu w codziennych podróżach.

Zmiana ta pozwoli na szybki rozwój całego transportu publicznego m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń tramwajowych i autobusowych, odnowę parku pojazdów komunikacji miejskiej, rozbudowę sieci dróg rowerowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego. Obecnie coraz częściej mieszkańcy miast wybierają transport publiczny, rower, jak również podróże piesze. Europejskie miasta dążą do tego, aby transport był efektywny, zasobooszczędny, ekologiczny i niskoemisyjny[4].

 

Jakie są cechy dobrego SUMP?

„Dobry SUMP, to nie dokument standardowy, lecz Plan odpowiadający na dobrze zdiagnozowane, lokalne problemy. Taki Plan powinien być wypracowany z udziałem interesariuszy, w oparciu o odpowiednie badania, realny do wdrożenia i dobrze wypromowany. (…)”

Podstawowe cechy, które bezwzględnie musi spełniać SUMP, to:

 

Jak pracujemy nad SUMP?

W celu zobrazowania procesu przygotowania SUMP opracowany został tzw. „Cykl SUMP”, który składa się z 12 następujących po sobie kroków.

Należy jednak zauważyć, że jest to obraz uproszczony i przedstawiający sytuację teoretyczną.
W praktyce często poszczególne kroki realizowane są równolegle, czasem istnieje konieczność powrotu do kroków wcześniejszych.

Zdarza się też, że jakiś krok może zostać pominięty.
Wszystko jest uzależnione od lokalnej specyfiki i potrzeb.

 

Cykl SUMP

 

 

[1] Definicja opracowana na podstawie definicji zawartej w Wytycznych dla opracowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Wydanie 2): (link do dokumentu)

[2] European Environment Agency, 2018. Air quality in europe – 2018 report, (link do strony)

[3] european environment Agency, 2019. emissions of the main air pollutants in europe. Fig. 2: emissions of the main air pollutants by sector group in the EEA-33, (link do strony)

[4] CIVITAS PROSPERITY – Poradnik – opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (link do dokumentu)

[5] Generyczny Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP, Plan), przygotowanego przez konsorcjum International Management Services sp. z o.o. i Wolański sp. z o.o.

 

 


 

Exit mobile version