SUMP Toruń

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ)

 

CO TO JEST Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ)?

Przepisy prawa dotyczące przeprowadzania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiera Dział IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Z przepisów tego działu wynika m.in., że wszystkie plany, programy, polityki, strategie przygotowywane dla różnych sektorów gospodarki (w tym sektora transportu) i ustalające ramy dla przyszłej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz inne plany i programy, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, powinny zostać poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą, którą przeprowadza się przed przyjęciem Dokumentów o znaczeniu strategicznym.

Podstawowym celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest rozpoznanie na jak najwcześniejszym etapie możliwych zagrożeń dla środowiska oraz podjęcie działań zapobiegających tym oddziaływaniom.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko skupia się również na sprawdzeniu czy projekt dokumentu strategicznego czyli „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” jest zgodny z przyjętymi wcześniej dokumentami strategicznymi oraz czy wpisuje się w realizację celów ochrony środowiska i zasadę zrównoważonego rozwoju.

Organ przygotowujący Dokument strategiczny sporządza dla niego Prognozę oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko – jest to dokument zawierający szereg informacji określonych w art. 51 ustawy OOŚ oraz uwzględniający stanowiska organów uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko identyfikuje, opisuje, szacuje i prognozuje potencjalnie znaczący wpływ na środowisko, wynikający z realizacji planu lub programu, oraz rozsądne rozwiązania alternatywne, uwzględniające cele i zasięg oddziaływań powstałych na skutek realizacji planu czy programu.

Przed przystąpieniem do sporządzania Prognozy oddziaływania na środowisko należy dokonać uzgodnienia z właściwymi organami w sprawie zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko.

Zakres prognozy szczegółowo reguluje ustawa OOŚ, jednak musi ona zawierać m.in. następujące elementy:

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego ”Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” jest obecnie w trakcie opracowywania.

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem Dokumentu Strategicznego poddaje się KONSULTACJOM SPOŁECZNYM oraz opiniowaniu. Opinie przygotowują te same organy, które brały udział w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Dokument Strategiczny wraz z Prognozą – (będą dostępne w późniejszym terminie po ich uzyskaniu) opiniują:

”Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” stanowi dokument strategiczny obejmujący niżej wymieniony obszar:

  1. Miasto Aleksandrów Kujawski
  2. Miasto Ciechocinek
  3. Miasto Nieszawa
  4. Gmina Aleksandrów Kujawski
  5. Gmina Bądkowo
  6. Gmina Koneck
  7. Gmina Raciążek
  8. Gmina Waganiec
  9. Gmina Zakrzewo
  1. Miasto Chełmno
  2. Gmina Chełmno
  3. Gmina Unisław
  4. Gmina Kijewo Królewskie
  5. Gmina Stolno
  6. Gmina Papowo Biskupie
  7. Gmina Lisewo
  1. Miasto Golub-Dobrzyń
  2. Gmina Golub-Dobrzyń
  3. Gmina Ciechocin
  4. Gmina Radomin
  5. Gmina Zbójno
  6. Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie
  1. Miasto Chełmża
  2. Gmina Chełmża
  3. Gmina Czernikowo
  4. Gmina Lubicz
  5. Gmina Łubianka
  6. Gmina Łysomice
  7. Gmina Obrowo-
  8. Gmina Wielka Nieszawka
  9. Gmina Zławieś Wielka

W ramach udziału społecznego każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z projektem dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i zgłosić uwagi lub wnioski do tych dokumentów.

Termin konsultacji społecznych oraz możliwości składania uwag i wniosków zostanie podany na późniejszym etapie opracowywania planu.
Informowanie społeczeństwa będzie się odbywać za pomocą ogłoszeń/obwieszczeń dostępnych w zakładce AKTUALNOŚCI

Dokument ten zostanie opublikowany na stronie internetowej dedykowanej SUMP po jego zatwierdzeniu.

 

Cel prowadzenia konsultacji społecznych

Podstawy prawne udziału społeczeństwa regulują:

Prawo krajowe

Prawo unijne i międzynarodowe

Zgodnie z prawem UE skuteczny udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji umożliwia temu społeczeństwu wyrażenie, a decydentom branie pod uwagę opinii i uwag, które mogą mieć związek z tymi decyzjami, zwiększając w ten sposób odpowiedzialność i przejrzystość procesu podejmowania decyzji oraz wnosząc wkład w publiczną świadomość w zakresie kwestii dotyczących środowiska i w poparcie dla podjętych decyzji. Dyrektywa SEA, w ślad za art. 7 Konwencji z Aarhus przewiduje udział społeczeństwa dotyczący planów i programów odnoszących się do środowiska.

Społeczeństwo jest więc uprawnione do wyrażania komentarzy i opinii zanim podjęte zostaną decyzje dotyczące planów i programów. Konsultacje organizowane są dla szeroko pojętego społeczeństwa czyli każdej osoby fizycznej lub prawnej oraz ich stowarzyszeń, organizacji lub grup, która będzie nimi zainteresowana.

W myśl zasad Konwencji dostęp do informacji oraz udział w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska ma być zapewniony bez względu na obywatelstwo, narodowość lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli Prognoza oddziaływania na środowisko wykaże, że Dokument strategiczny może oddziaływać na państwa sąsiednie – przeprowadza się także procedurę transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Schemat procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

 

W przypadku Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” postępowanie będzie przebiegać wg opisanego wyżej schematu.

 

 


 

Exit mobile version