SUMP Toruń

Wypowiedz się !


Zapraszamy do udziału w III Turze konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).

Spotkania odbędą się w drugiej połowie września i będą miały charakter otwarty – po krótkiej prezentacji zaprosimy Państwa do dyskusji na temat projektu SUMP dla MOFT. Nie ma konieczności rejestrowania się.

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT), który podlegał będzie konsultacjom zostanie zamieszczony na niniejszej stronie internetowej na początku września.

Liczymy na Państwa spostrzeżenia i ciekawą dyskusję!

Wszystkich chętnych (osoby pełnoletnie, mieszkańców gmin MOFT) zapraszamy też do udziału w konkursie fotograficznym, pn.: „Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie określa  REGULAMIN KONKURSU.

Prace konkursowe, tj. fotografie, mogą być wykonane dowolną metodą, a powinny wizualizować odpowiedź Uczestnika na pytanie Konkursowe: „Czym jest dla mnie zrównoważona mobilność?”.

Nagrodą w konkursie będzie hulajnoga elektryczna!

Zgłoszenia w Konkursie będzie można nadsyłać, z wykorzystaniem przedmiotowej strony Internetowej,
od dnia 8 września 2023 r. od godziny 12:00 do dnia 30 września do godziny 23:59.

 

 


Do zgłaszania wszelkich uwag i wniosków proszę użyć poniższego Formularza.

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z Klauzą RODO

 

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

Tytuł projektu:
Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT

Program Operacyjny:
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa VI „Rozwój nisko-emisyjnego transportu zbiorowego w miastach”
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 2 490 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 726 047,40 zł
Wkład własny: 763 952,60 zł
Źródła finansowania: Fundusz Spójności

Głównym celem projektu jest opracowanie planu SUMP, którego wdrożenie wpłynie na polepszanie dostępności obszaru miejskiego i zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru miejskiego.

Cele szczegółowe to:

Głównym celem planu jest stworzenie zrównoważonego systemu transport. w mieście poprzez:

Dzięki opracowaniu SUMP zostaną zaspokojone wskazane w punkcie B.3.1 wniosku potrzeby Wnioskodawcy i pozostałych interesariuszy głównie w zakresie:

Rezultatem projektu będzie opracowany SUMP dla MOFT.

 

 

 

Exit mobile version