SUMP Toruń

Aktualności 24/03/2023

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia jest dokumentem, którego projekt będzie poddawany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Procedura SOOŚ przeprowadzana jest przed przyjęciem dokumentu o znaczeniu strategicznym i ma na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, wynikających z realizacji postanowień dokumentu, oraz podjęcie odpowiednich działań zapobiegających tym oddziaływaniom.

Procedura SOOŚ składa się z kilku kluczowych elementów:

Szczegółowe informacje o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu SUMP znajdują się w zakładce: SOOŚ

 

 


 

Exit mobile version