Aktualności 17/03/2023

 

Koniec pierwszego etapu prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 

Zakończył się pierwszy etap prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT). Jego rezultatem jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny, obrazujący obecny stan systemu transportowego Torunia i pozostałych jednostek tworzących obszar funkcjonalny.

W ramach tego etapu prac nad planem mobilności analizom poddano m.in.: kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej i podmiejskiej uwarunkowania społeczno-gospodarcze, wady i zalety obecnych połączeń autobusowych i kolejowych, charakter transportu drogowego, a także ruchu rowerowego i pieszego.

Badano również możliwości integracji poszczególnych środków transportu, tak by podróżni mogli się między nimi swobodnie przesiadać. Sprawdzano także lokalizacje obiektów użyteczności publicznej, szkół, hal sportowych i boisk oraz placówek kulturalnych i handlowych generujących ruch indywidualny i zbiorowy.

 

Rysunek 1. Wielkość i struktura ruchu drogowego na graniach MOF Torunia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2020/2021 (GDDKiA)

 

Ważnym elementem raportu były też analizy środowiskowe, które stanowią pierwszy krok do opracowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Przygotowanie oceny jest odrębną procedurą administracyjną, realizowaną równolegle do prac nad SUMP.
W dokumencie zostanie przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko działań proponowanych w planie.
Celem rozwiązań zawartych w SUMP jest podniesienie jakości życia mieszkańców i zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko, dlatego ocena oddziaływania powinna być pozytywna.

 

Rysunek 2. Formy ochrony przyrody występujące na terenie MOF Torunia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2020/2021 (GDDKiA)

 

Zebrane dane posłużyły także do przygotowania szczegółowego modelu transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, tzw. MOFT.
Model obrazuje obecny stan mobilności, pokazuje jakimi środkami transportu, jak często i w jakich kierunkach przemieszczają się mieszkańcy.
Zostanie on wykorzystany do opracowania prognoz określających, w jaki sposób projektowane działania mogą wpłynąć na mobilność mieszkańców analizowanego obszaru.

W kolejnych etapach prac nad planem zostaną wyznaczone cele SUMP i pakiety konkretnych działań, które należy podjąć, aby poprawić sytuację transportową regionu. Prace nad planem mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia potrwają do października bieżącego roku.
Prowadzi je wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Multiconsult Polska.