Aktualności

 

Aktualności, 26/10.2023

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny SUMP dla MOFT!
W ramach III tury konsultacji społecznych SUMP dla MOFT, jako wydarzenie towarzyszące, mające zwiększyć zainteresowanie mieszkańców MOFT zagadnieniem zrównoważonej mobilności, zorganizowano konkurs fotograficzny, pn.: „Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”.
czytaj dalej

 

Aktualności, 24/10/2023

Dziękujemy za Państwa udział w III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT!
III tura konsultacji społecznych odbyła się w okresie od 11 września do 2 października br. Ocenie mieszkańców MOFT i innych interesariuszy poddany został projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) oraz przygotowana dla niego Prognoza Oddziaływania na Środowisko.
czytaj dalej

 

Aktualności, 28/09/2023

Dobiega końca III tura konsultacji społecznych SUMP dla MOFT oraz cały proces przygotowania tego dokumentu

Od 11 września, wszyscy chętni mają możliwość zapoznania się z projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT), oraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Plan wraz z załącznikami jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.sump-torun.pl/dokumenty natomiast z wersją papierową dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, w Wydziale Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 do dnia 2 października.
czytaj dalej

 

Aktualności, 14/09/2023

Przypominamy o trwającej III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT oraz o konkursie fotograficznym –
do wygrania hulajnoga elektryczna!

Od 11 września do 2 października br. czekamy na Państwa opinie dotyczące zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).
czytaj dalej

 

Aktualności, 31/08/2023

Zapraszamy do udziału w III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkroczyły w finałową fazę – został przygotowany Projekt SUMP dla MOFT.

W jaki sposób będzie zmieniał się system transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia w kolejnych kilkunastu latach? Jakie środki transportu zyskają na znaczeniu? W jaki sposób system ten będzie zarządzany i zorganizowany? Jakich inwestycji transportowych mogą spodziewać się mieszkańcy MOFT?
Jak będzie kształtowała się oferta przewozowa? W jaki sposób planowane zmiany mają szansę wpłynąć na jakość życia mieszkańców i na stan środowiska naturalnego? I wreszcie, czym jest zrównoważona mobilność i w jaki sposób można wdrożyć jej założenia do codziennego życia?
czytaj dalej

 

Aktualności, 17/08/2023

Projekt SUMP – cele strategiczne

Prace nad strategią zrównoważonej mobilności obszaru funkcjonalnego Torunia
wchodzą w decydująca fazę.

Określenie celów dokumentu ma fundamentalne znaczenie w efektywnym wdrażaniu proponowanych działań. Obecnie wykonywane są szlify projektu dokumentu, w tym opracowywanie celów strategicznych. Wskazano następujące cele strategiczne …
czytaj dalej

 

Aktualności, 03/08/2023

Zostały wyznaczone obszary rozwojowe MOFT i korytarze transportowe MOFT

Przestrzeń i sposób jej zagospodarowania ma kluczowe znaczenie dla budowy systemu transportowego, ale też dla mobilności czy jakości życia mieszkańców.

SUMP dla MOFT dotyczy bardzo dużego obszaru, pięciu powiatów, w tym 32 gmin, który jak cała Polska boryka się z konsekwencjami występowania różnego rodzaju zjawisk społeczno-gospodarczych, np. suburbanizacji, czy niskiego pokrycia planami miejscowymi.
czytaj dalej

 

Aktualności, 21/07/2023

Znamy ostateczny kształt Wizji mobilności MOFT 2040

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinien być oparty na długofalowej wizji rozwoju transportu i mobilności dla całej aglomeracji, która obejmuje wszystkie rodzaje i formy transportu: publiczny i prywatny, pasażerski i towarowy, zmotoryzowany i niezmotoryzowany, w ruchu i w czasie postoju”.

Proces określania Wizji mobilności MOFT 2040 został zapoczątkowany podczas pierwszej tury konsultacji społecznych, tj. w styczniu 2023 r. Interesariusze z obszaru MOFT zostali poproszeni o wskazanie cech jakimi powinna charakteryzować się mobilność w MOFT w 2040 r.
czytaj dalej

 

Aktualności, 14/07/2023

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Diagnostyczno-Strategicznym!

Zakończył się etap diagnostyczny przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).
Jego rezultatem jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny.
czytaj dalej

 

Aktualności, 23/06/2023

Skuteczne zarządzanie mobilnością nie jest możliwe bez efektywnego zagospodarowania przestrzeni.

Myśląc o powodach dla których przemieszczamy się, najczęściej wskazujemy potrzebę dotarcia do pracy, szkoły czy sklepu. Realizacja codziennych obowiązków wymaga od nas odwiedzenia wielu różnych miejsc. Rzadko przychodzi nam do głowy taka refleksja, że gdyby te miejsca były zlokalizowane bliżej siebie moglibyśmy podróżować na krótszych dystansach lub nawet wyeliminować część podróży oszczędzając jednocześnie nasz czas. Tu kluczową rolę odgrywa planowanie przestrzeni.
czytaj dalej

 

Aktualności, 09/06/2023

Jakie są scenariusze rozwoju mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia?

W pracach nad strategiczną sferą Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wykorzystywane są tzw. scenariusze rozwojowe. Pomagają one zrozumieć jak w przyszłości może wyglądać mobilność MOFT.

W celu zaprojektowania logiki interwencji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) opracowano 4 scenariusze rozwojowe …
czytaj dalej

 

Aktualności, 25/05/2023

Prace nad SUMP wchodzą w decydującą fazę.

Zakończyła się druga tura konsultacji społecznych na temat przyszłości systemu transportowego gmin tworzących MOFT. Obecnie opracowywana jest strategiczna część planu zrównoważonej mobilności miejskiej Torunia i sąsiednich powiatów.

W minionym tygodniu zakończyła się druga tura konsultacji społecznych, których celem było dokończenie prac nad wizją mobilności MOFT, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, na rok 2040 oraz dobranie działań, które mogą pomóc tę wizję zrealizować.
czytaj dalej

 

Aktualności, 10/05/2023

Trwa II tura konsultacji społecznych SUMP dla MOFT.

Ważnym elementem przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) jest zaangażowanie mieszkańców. Dlatego bardzo dziękujemy za Państwa udział w odbywających się właśnie spotkaniach!

Uczestnicy warsztatów stają przed niełatwym wyzwaniem. Moderatorzy proszą ich bowiem, żeby wyobrazili sobie siebie i otaczającą ich rzeczywistość za 17 lat, czyli w roku 2040. Co więcej, ważne jest żeby było to wyobrażenie ambitne, do którego chce się i warto dążyć, a nie obraz widziany przez pryzmat wielu ograniczeń, które nas otaczają.
czytaj dalej

 

Aktualności, 27/04/2023
Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT.

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkraczają w nową fazę. Po diagnozie stanu istniejącego i wstępnej strategii rozwoju zaczynamy planować przyszłość.
Głos mieszkańców i innych interesariuszy jest w tych pracach kluczowy. Cały proces przygotowania dokumentu SUMP dla MOFT zakłada realizację trzech tur konsultacji społecznych. Pierwsza z nich odbyła się na przełomie stycznia i lutego br.
W ramach warsztatów dokonano między innymi oceny sytuacji transportowej MOFT, za pomocą analizy SWOT.
czytaj dalej

 

Aktualności, 13/04/2023
Prezydent Miasta Torunia opublikował obwieszczenie informujące o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego planu.

Treść obwieszczenia została udostępniona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://bip.torun.pl/obwieszczenie/53849/obwieszczenie-obwieszczenie-prezydenta-miasta-torunia-sump

 

Aktualności, 24/03/2023
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia jest dokumentem, którego projekt będzie poddawany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
Wynika to z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).
czytaj dalej

 

Aktualności, 17/03/2023
Zakończył się pierwszy etap prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT).
Jego rezultatem jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny, obrazujący obecny stan systemu transportowego Torunia i pozostałych jednostek tworzących obszar funkcjonalny.
czytaj dalej

 

Aktualności, 23/02/2023
Wydłużenie terminu na wypełnienie Ankiety dotyczącej SUMP.
Do 5 marca br. został wydłużony termin na wypełnienie Ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
czytaj dalej

 

Aktualności, 26/01/2023
Trwa pierwsza tura konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dotychczas odbyły się spotkania warsztatowe w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W kolejnym kroku zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie! 
czytaj dalej

 

Aktualności, 19/01/2023
Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku.
czytaj dalej