Aktualności 21/07/2023

 

Znamy ostateczny kształt Wizji mobilności MOFT 2040

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinien być oparty na długofalowej wizji rozwoju transportu i mobilności dla całej aglomeracji, która obejmuje wszystkie rodzaje i formy transportu: publiczny i prywatny, pasażerski i towarowy, zmotoryzowany i niezmotoryzowany, w ruchu i w czasie postoju”.

Proces określania Wizji mobilności MOFT 2040 został zapoczątkowany podczas pierwszej tury konsultacji społecznych, tj. w styczniu 2023 r. Interesariusze z obszaru MOFT zostali poproszeni o wskazanie cech jakimi powinna charakteryzować się mobilność w MOFT w 2040 r.

Cechy te przedstawiono na chmurze wyrazów poniżej – im wyraz większy, tym ma większe znaczenie [2].

Wizja mobilności MOFT 2040 – chmura wyrazów

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem generatora https://www.jasondavies.com/wordcloud/

W kolejnym kroku, z ww. haseł została sformułowana wstępna wizja mobilności MOFT 2040, którą przedstawiono w Raporcie Diagnostyczno-Strategicznym (Zapoznaj się z dokumentem).

Wstępna wersja wizji mobilności MOFT 2040

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia w 2040 r. jest:

Dobrze zaplanowany przestrzennie – zwarte miejscowości, gdzie funkcje mieszkaniowe przeplatają się harmonijnie z funkcjami usługowymi sprawiają, że mieszkańcy mogą załatwić większość swoich codziennych spraw w niewielkiej odległości od domu. Atrakcyjna przestrzeń, niewielkie odległości i przyjazna infrastruktura zachęcają do realizowania podróży o własnych siłach – pieszo lub rowerem. Intensywna zabudowa mieszkaniowa i usługowa jest rozwijana w granicach poszczególnych miejscowości oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co sprzyja organizacji efektywnego transportu.

Efektywnie skomunikowany – atrakcyjną przestrzeń MOFT integruje spójny i wydajny system transportowy. Jego najważniejszym elementem jest publiczny transport zbiorowy, na który składa się szkielet połączeń szynowych uzupełniony o bogatą ofertę połączeń autobusowych. Transport zbiorowy MOFT jest dostępny dla wszystkich mieszkańców, jest dopasowany do ich potrzeb, bezpieczny i przewidywalny. Kursy realizowane są często przez wygodny, nowoczesny i przyjazny środowisku naturalnemu tabor. System transportowy MOFT jest też niewykluczający, zapewniając możliwość wygodnego podróżowania z wykorzystaniem różnych środków transportu. Stosuje się szereg rozwiązań integrujących je ze sobą i ułatwiających przesiadki.

Wspólnie i skutecznie zarządzany – jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia ściśle ze sobą współpracują w celu zapewnienia najwyższej jakości systemu transportowego. Współpraca dotyczy wspólnej realizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym oraz spójnego zagospodarowania przestrzeni. Zarządzanie systemem transportowym oparte jest o systematycznie zbierane i analizowane dane. Regularnie organizuje się badania ruchu pojazdów i mobilności mieszkańców oraz konsultacje społeczne. Decyzje dotyczące funkcjonowania systemu transportowego MOFT podejmowane są na podstawie zebranych danych. W procesie zarządzania mobilnością wykorzystuje się nowoczesne systemy i urządzenia.

Wizję w takim kształcie poddano ocenie mieszkańców i innych interesariuszy w czasie drugiej tury konsultacji społecznych, w maju 2023 r. Z uwagi na jej długość, wizja została podzielona na 20 krótszych stwierdzeń dot. przyszłości mobilności w MOFT, a zadaniem osób biorących udział w warsztatach konsultacyjnych oraz wypełniających ankietę internetową, było określenie czy i w jakim stopniu z tymi stwierdzeniami się zgadzają – a dokładnie, czy oczekują, że mobilność w MOFT będzie wyglądała w 2040 r. tak, jak z tych stwierdzeń wynika. W warsztatach konsultacyjnych wzięło udział 38 osób, a ankietę internetową wypełniło 158 osób.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, po dyskusji z przedstawicielami gmin i powiatów należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, sformułowany został ostateczny kształt Wizji mobilności MOFT 2040, który stanowi podstawę dla zdefiniowania celów strategicznych, szczegółowych i pakietów działań, tj. tzw. logiki interwencji SUMP dla MOFT.

Wizja mobilności MOFT 2040

System transportowy MOFT pozwala na wygodne i efektywne przemieszczanie się z wykorzystaniem różnych środków transportu, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Ważnym jego elementem jest przewidywalny, dostępny i dopasowany do potrzeb mieszkańców publiczny transport zbiorowy. System transportowy MOFT jest skutecznie zarządzany dzięki ścisłej współpracy wszystkich samorządów należących do MOFT, które wspólnie podejmują decyzje w oparciu o regularnie zbierane dane, w tym opinie mieszkańców. System transportowy MOFT jest rozwijany w ścisłym powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzeni i z uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska.

[1] Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Unia Europejska, 2013.
[2] Zebrane od interesariuszy informacje zostały zgeneralizowane w celu łatwiejszego ich zobrazowania