Wypowiedz się !

 

Do zgłaszania wszelkich uwag i wniosków proszę użyć poniższego Formularza.

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z Klauzą RODO


 

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

Tytuł projektu:
Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT

Program Operacyjny:
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa VI „Rozwój nisko-emisyjnego transportu zbiorowego w miastach”
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 2 490 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 726 047,40 zł
Wkład własny: 763 952,60 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest opracowanie planu SUMP, którego wdrożenie wpłynie na polepszanie dostępności obszaru miejskiego i zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru miejskiego.

Cele szczegółowe to:

 • wypracowanie dokumentu nowoczesnego, zgodnego z trendami i wytycznymi europejskimi, wytyczającego kierunki rozwoju mobilności w MOFT,
 • promowanie wśród społeczeństwa lokalnego idei zrównoważonej mobilności
 • zapewnienie znacznego udziału wszystkim zidentyfikowanym grupom interesariuszy w procesie planowania kierunków rozwoju MOFT.

Głównym celem planu jest stworzenie zrównoważonego systemu transport. w mieście poprzez:

 • zwiększanie efektywności transportu pasażerów i ładunków w mieście
 • zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług
 • zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego
 • podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego
 • redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efektu cieplarnianego oraz poziomu konsumpcji energii.

Dzięki opracowaniu SUMP zostaną zaspokojone wskazane w punkcie B.3.1 wniosku potrzeby Wnioskodawcy i pozostałych interesariuszy głównie w zakresie:

 • właściwego zidentyfikowania relacji i powiązań funkcjon. oraz przełożenia tych powiązań na konkretny kierunek działań,
 • zmiany dotychczasowego postrzegania funkcji przemieszczania z punktu widzenia kanałów transp. i środków transp. w kontekście poprawy jakości życia,
 • zastosowania kompleksowego podejścia z uwzględnieniem planowania przestrzen. i tzw. kwestii miękkich.

Rezultatem projektu będzie opracowany SUMP dla MOFT.