Klauzula RODO

 

DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ NA KONSULTACJE SPOŁECZNE ORAZ WYRAŻAJĄCYCH SWOJĄ OPINIĘ CZY ZGŁASZAJĄCYCH WNIOSKI/UWAGI W RAMACH PRZYGOTOWANIA

„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy:

 1. [Administrator danych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym na stronie www.sump-torun.pl dot. przygotowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia” jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 2. [Inspektor Ochrony Danych] W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl,  telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
 3. [Cel przetwarzania] Pani/Pana dane osobowe podane w ww. formularzu, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybrany termin spotkania konsultacyjnego lub uwaga/komentarz/wniosek przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, w celu weryfikacji uczestników spotkania w wybranym przez Panią/Pana terminie – z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz w celu przygotowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”.
 4. [Podstawa prawna] Podstawą prawną przetwarzania otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być wycofana w każdym czasie, co nie będzie miało związku z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. [Odbiorcy danych] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.
 6. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż do 26 października 2023 roku lub do momentu wycofania Pani/Pana zgody.
 7. [Prawa] Ma Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw) prawo dostępu do swoich danych osobowych:
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych – wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
   • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

  W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: iod@um.torun.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z RODO.
  2. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania i udziału w spotkaniu konsultacyjnym lub wyrażenia swojej opinii w procesie przygotowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia”.
  3. [Brak profilowania] Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
  4. [Przetwarzanie danych poza EOG] Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.