Aktualności 24/03/2023

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia jest dokumentem, którego projekt będzie poddawany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Procedura SOOŚ przeprowadzana jest przed przyjęciem dokumentu o znaczeniu strategicznym i ma na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, wynikających z realizacji postanowień dokumentu, oraz podjęcie odpowiednich działań zapobiegających tym oddziaływaniom.

Procedura SOOŚ składa się z kilku kluczowych elementów:

  • udziału społeczeństwa, polegającego na poinformowaniu społeczeństwa o prowadzeniu prac nad projektem dokumentu i o jego zawartości, udostępnieniu społeczeństwu do wglądu założeń lub projektu dokumentu, a także umożliwieniu składania uwag i wniosków,
  • sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000,
  • opiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą przez organ ochrony środowiska oraz organ inspekcji sanitarnej,
  • sporządzenia i załączenia do przyjętego dokumentu pisemnego podsumowania zawierającego m.in. uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych.

Szczegółowe informacje o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu SUMP znajdują się w zakładce: SOOŚ