Cechy dobrego SUMP

 

„Dobry SUMP, to nie dokument standardowy, lecz Plan odpowiadający na dobrze zdiagnozowane, lokalne problemy. Taki Plan powinien być wypracowany z udziałem interesariuszy, w oparciu o odpowiednie badania, realny do wdrożenia i dobrze wypromowany. (…)”

 

Podstawowe cechy, które bezwzględnie musi spełniać SUMP, to:

  • uwzględnienie mobilności rozumianej jako kompleksowe działanie w zakresie przemieszczania ludzi oraz ładunków (nie tylko pod kątem transportowym, ale też społecznym, ekonomicznym i środowiskowym), przez lepsze zaplanowanie przestrzeni i odpowiednie funkcjonowanie systemu transportowego, w ramach obszaru powiązanego funkcjonalnie, nie tylko w jego granicach administracyjnych;
  • podejście wielogałęziowe, ukierunkowane na promowanie transportu publicznego, przemieszczania się na rowerach i pieszo oraz integrację różnych środków transportu;
  • partycypacyjny proces wypracowania i realizacji Planu, oparty o dialog społeczny z mieszkańcami i interesariuszami instytucjonalnymi – badania jakościowe, warsztaty, konsultacje;
  • usystematyzowany proces selekcji działań, w celu budowy optymalnej i kompleksowej logiki zmiany – z uwzględnieniem ich skuteczności w osiąganiu założonych celów, efektywności i możliwości finansowych;
  • kompleksowe podejście do kwestii infrastrukturalnych, organizacyjnych i operacyjnych, w tym związanych z szeroko rozumianą promocją i motywacją do zmian zachowań transportowych;
  • wzmocnienie zdolności planistycznych i zarządczych na poziomie lokalnym;
  • określona w czasie warstwa operacyjna (ze względu na okresy programowania unijnego, przy realizacji Pilotażu zaleca się przyjęcie listy działań na lata 2021-2027) i warstwa strategiczna zawierająca horyzont podejmowanych działań (15-20 lat);
  • zintegrowany system monitoringu i ewaluacji[1].

[1] Generyczny Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP, Plan), przygotowanego przez konsorcjum International Management Services sp. z o.o. i Wolański sp. z o.o.